ro ar gr 
Untitled Document

DURUŢI ARMÂN'I 

Cându adunam aestu mănucl'iu di cântiţe armâneşti, mi minduiam la voi. La tuţi aţel'i di Fara noastră cari dit Mureauă şi până naparti di Laia Mari şi di Duna suntu di duşman'i încruçil'iaţi ca Hristolu. Videam giunamea noastră băgată tu hiare şi arucată s-putridzască tu înclisori; videam pri aţel'i xinumsiţi tu lume ţe hunipsescu tu pondi xinitii. 

Mari lăieţi şi ghideri cădzură pri Armâname! Muşatile a noastre hori  - ziliulu a lumil'ei - suntu iara câlcate, arsi şi scrumati. Cupiili di oi şi di căpri ţe nu li încăpea munţil'i, irgil'iadzil'i di iapi ş-muli, ţe umpleau pădin'li, bairli di cârvăn'i ţe urdina tu tuti căl'iurli, fură arăchite di duşman'i fără uminitate. Pri căl'iuri s-vearsă iara sândzile armânescu. Canda vin'i sonea tră soia noastră!

Ma nu prindi s-nî chirdem nădia. Un popul nu moare cându are vreare tra s-băneadză şi cându           şi-adapă idealurli pri limba lui. Dit aestă fântână a limbăl'iei ţe asvoame dit handoase eti, prindi să-şi soarbă Armânlu putearea. Fâră muşata-l'i limbă, el s-mârânghiseaşte ca ună lilice neadăpată. Tră aţea prindi vigl'iată şi apărată aestă fântână a bănăl'ei cari, trâ noi, Armânl'i easti limba armânească. 

Tu iţido di sbor dit limba cu cari nâ mitricară mumânl'i, s-află ascumtă tu miedzlu a lui, v'istearea a păpân'ilor şi parapăpân'ilor a noştri. Tu aestă limbă cruită pri suflitul a Farălei a noastră, el'i ş-dişirtară eti, după eti: haraua, dorurli, mirăcl'ili şi mârădzli. Cându chiari un zbor, i acaţă zgurie xeană, s-chiare ţiva di aestă v'isteare. Ma cându s-chiare tut grailu, atumţea si-ngroapă şi v'istearea trâ totna.

Tr-aţea nâ minduim noi s-adunăm aestu mănuncl'iu di lilice a suflitului armânescu şi s-lu pitriţem la Armâni. An'l'i ţe bânăm suntu multu grei. Aclo, iu nâ aflăm arăspândiţi s-avem ţiva cari s-nâ aducă aminte di munţâl'i a noştri, di horli a noastri ţe stau arada ca nişte ghiurdăn'i di flurii pri cheptul a Pindului, a Elimbului şi al Piristerâl'ei; di anamea a Farălei a noastră, di luptili şi dorurli di acasă; di mirăcl'i şi mâradzili dit aestă pust&